I-CSA IMEMETELA LIQEMBU LEMA PROTEAS ELITODLALA KWI ICC T20 WORLD CUP

I-CSA IMEMETELA LIQEMBU LEMA PROTEAS ELITODLALA KWI ICC T20 WORLD CUP

Language > Zulu

  • Themba Bavuma utobangu kaputeni weliqembu kwindzebe yemhlaba.
  • UVictor Mpisang ucela bonkhe abantfu baseNingizimu Afrika bahlanganyele neliqembu futhi babathfokotise kumdlalo wemancamu
  • keshav maharaj ufakiwe eliqenjini
  • itinqolobane (reserves) letitsatfu titohlindzeka kweseka nekugcwalisa etikhundleni letibalulekile.
  • liqembu lendzebe yemhlaba litobhekana neSri Lanka kuchungechunge lwemidlalo emitsatfu letako yema-T20 njengekutilungiselela.

JOHANNESBURG:UThemba Bavuma utohola emaProteas oluhlelweni lwesikhombisa lweNdzebe Yemhlaba ye-2021 ICC Men’s T20 World Cup lechubekako e-United Arab Emirates (UAE) nase-Oman. Kutoba lisasasa lakhe lekucala emhlabeni ukuhola selokhu waqokwa nomphela ekucaleni konyaka.

INingizimu Afrika ilungele ukutitfolela lo mqhudzelwano ngekucina kwetinkhundla tayo etiyisiphohlongo oluhlwini lwe-MRF Tyres ICC Men’s T 201. Ingxenye lenkhulu yemcimbi itoba ngomhla zingema 23 kuOkthoba kuya kumhla tili-14 kuLwezi lapho iNingizimu Afrika itodlalela eDubai, e-Abu Dhabi nase USharjah.

ICricket South Africa (CSA) iyatfokota kumemetela labadlali abalandzelako eliqenjini elitomela iNingizimu Afrika kwiNdzebe yeMhlaba:

Temba Bavuma (captain, Imperial Lions), Keshav Maharaj (Hollywoodbets Dolphins), Quinton de Kock (wicketkeeper, Momentum Multiply Titans), Bjorn Fortuin (Imperial Lions), Reeza Hendricks (Imperial Lions), Heinrich Klaasen (Momentum Multiply Titans), Aiden Markram (Momentum Multiply Titans), David Miller (Hollywoodbets Dolphins), Wiaan Mulder (Imperial Lions), Lungi Ngidi (Momentum Multiply Titans), Anrich Nortje (Warriors), Dwaine Pretorius (North West Dragons), Kagiso Rabada (Imperial Lions), Tabraiz Shamsi (Momentum Multiply Titans), Rassie van der Dussen (Imperial  lions).

Abadlali Labagciniwe Abatohamba

Andile Phehlukwayo (Hollywoodbets Dolphins), George Linde (Six Gun Grill Western Province), Lizaad Williams (Momentum Multiply Titans).

Laba badlali abatsatfu abagciniwe batohamba neliqembu njengengxenye yetivumelwano te-ICC kwi-COVID-19 Medical protocols.

Leli kutobuye kube liqembu elitobhekana neSri Lanka emidlalweni emitsatfu letako ye-T20 International Series eColombo kusuka tili 10 kuya ku-14 Septhemba ngaphandle kukaLungi Ngidi, losele eNingizimu Afrika ngenxa yetitatfu takhe. UKeshav Maharaj,lotsatse tinzambo njengakaputeni okwesikhashana ngemuva kokutsi kapteni ephuke isitfupha sakhe sekudla kwi-One Day International (ODI) yokucala ngesonto eledlule.

“Mina neNational Selection Panel sitfokotile kakhulu ukumemetela leli qembu esikholelwa kutsi liqembu elitoshaya umhlaba wonkhe. Bekulokhu kuyitinyanga letimatasa etedlule kumaProteas futsi sibe nasikhathi lesanele sekuhlola tinkhetfo tetfu futsi siyatfokota ngemphumela, “kusho Mxhumanisi webakhetsi be-CSA, uVictor Mpisang

Umphatsi lobambile we-CSA, uMnu Pholetsi Moseki uphawule watsi “Siyabahalalisela abakhetsi betfu ngekuhlanganisa liqembu elitoncintisana, ngenkhatsi kubhekwa nekulimala, ifomu kanye nekulingana kweliqembu. Ngenhlanhla eliqenjini letfu, enginesiqiniseko sekutsi litokwenta sive setfu sitiqhenye”

UMpisang wengete watsi “asikho isikhatsi lesincono kwedlula manje sokutsi sibuyise indzebe ekhaya futsi sihlanganise sive ngendlela yetemidlalo kuphela. Siyetsemba ukutsi abantfu baseNingizimu Afrika batobamba liqhaza kuleli qembu futsi batijabulise bate bayofika kowemanqamu . “

“Sinesiqiniseko sekuthi sineliqembu lelilinganiswe kahle futsi elicatshangelwe kahle ngeNdzebe yeMhlaba, elinebadlali abagodliwe labakwatiko kusebenta futsi abenta umsebenti.Liqembu likhule kahle ngaphansi kwebuholi bukaThemba Bavuma natsi ke ubheke phambili ekuboneni ebuyela esigabeni samave emhlaba uma eseluleme ngokugcwele.

Emavini esigungu solukhetfo kuvelonkhe, ngifisela uThemba namqeqeshi, uMark Boucher konkhe lokuhle kakhulu njengoba liqembu liqhubeka nekuphotfula emalungiselelo alo eSri Lanka futsi njengoba uThemba ebheka kululama ngokuphelele ekulimaleni kwakhe, esho.

UMpisang uthe ke kufakwa kukaMaharaj kuniketa liqembu inzambo eyengetiwe kumnsalo wekuphotha, kanye netiqinisekiso takhe tokuhola.

“UKesh ngumholi loncomekako. Usekelwa litsimba nakitsi njengephaneli. Ubonakalise emakhono akhe ebuholi kumaDolphins futsi waqinisa nasinqumo setfu lesihle ngenkhatsi yemdlalo we-ODI bedlala neSri Lanka ophele ngaLwesibili

“Ukuba ngukaputeni kwakhe kuyiko lesikholelwa kutsi kuyisifiso lesikhulu sekuthintza kwemaqembu phakatsi kwa chungechunge lokugcina lwemave iqembu elitodlala nawo ngaphambi kwendzebe yemhlaba”

Etinye itindaba etimnandzi ngetokutsi kaputeni uTemba Bavuma kulindzeleke kutsi kumenyetelwe kutsi usesimeni esifanele ngalo mqhudzelwano.

“Isibiketelo sihle futhi kuyasitfokotisa kuba namholi lonamandla kangaka otohola liqembu letfu elihlangene, elitinikele ekwenteni kahle nokwenta bonkhe abantfu baseNingizimu Afrika batiqhenye,” kuphetsa uMoseki

ICC Men’s T20 World Cup Super 12

23 Oct: Australia v South Africa, Abu Dhabi (14h00)
26 Oct: South Africa v West Indies, Dubai (14h00)
30 Oct: South Africa v A1, Sharjah (14h00)
2 Nov: South Africa v B2, Abu Dhabi (14h00)
6 Nov: England v South Africa, Sharjah (18h00)

10 Nov: Semi-final 1 (A1 v B2), Abu Dhabi (18h00)
11 Nov: Semi-final 2 (B1 v A2), Dubai (18h00)
14 Nov: Final, Dubai (18h00)

*All times are local (GMT+4)

ENDS

Issued by: Cricket South Africa – Corporate Communications      


ABOUT CRICKET SOUTH AFRICA

Cricket South Africa (CSA), an affiliate of the South African Sports Confederation and Olympic Committee (SASCOC) and a full member of the International Cricket Council (ICC), is the national governing body for the sport of cricket in South Africa and administers all aspects of South African cricket, men and women, both in the professional and amateur spheres.