CSA IMEMETELA SAMMONS AND DUMINY NJENGABATOSITA ELICENKIJINI LEMA PROTEAS

CSA IMEMETELA SAMMONS AND DUMINY NJENGABATOSITA ELICENKIJINI LEMA PROTEAS

JOHANNESBURG: I-Cricket South Africa (CSA) namuhla icoke u-Justin Sammons kanye na-JP Duminy njengabeluleki labangabochwepheshe kubaphatsi belicembu lesive labesilisa ema-Proteas kwi-ICC Men’s T20 World Cup etodlalelwa e-Oman nase-United Arab Emirates ngenyanga letako.

Laba bobabili batovala sikhala okwesikhashana esidzalwe kushiya kweliphini lamqeqeshi u-Enoch Nkwe.

“Ngitsandza kubonga i-Imperial Lions neNorth West Dragons ngakwenta kutsi uJP noJustin batfolakale kitsina lapho beqashwa khona njengabaqeqeshi labashayako,” kuphawula uMcondzisi weCSA weCricket Graeme Smith.

“Phambilini Justin usebente nemaProteas ngasikhatsi sekucala saluhambo lwetfu eSri Lanka futsi wakha budlelwano lobuhle bokusebentisana nebadlali.
“I-JP iyifanele kahle ikhilikithi ka-T20. Irekhodi lakhe njengamdlali liyatikhulumela futsi utoletsa emakhono atsile kutona tonsatfu itigaba, ukuphosa nasenkhundleni, ”kuphetsa Smith.

 

Proteas Team Management for ICC Men’s T20 World Cup: Khomotso (Volvo) Masubelele (team manager), Mark Boucher (head coach), Charl Langeveldt (bowling coach), Justin Ontong (fielding coach), Justin Sammons (specialist consultant), JP Duminy (specialist consultant), Craig Govender (physiotherapist), Tumi Masekela (strength and conditioning coach), Rivash Gobind (video analyst), Dr Hashendra Ramjee (team doctor), Sipokazi Sokanyile (media manager).

 

ENDS

Issued by: Cricket South Africa – Corporate Communications


ABOUT CRICKET SOUTH AFRICA       

Cricket South Africa (CSA), an affiliate of the South African Sports Confederation an Olympic Committee (SASCOC) and a full member of the International Cricket Council (ICC), is the national governing body for the sport of cricket in South Africa and administers all aspects of South African cricket, men and women, both in the professional and amateur spheres.