Beuran Hendricks uqinisekise impumelelo kwiqela lakhe

Standard Bank Proteas captain Quinton de Kock

Standard Bank Proteas captain Quinton de Kock

Beuran Hendricks ubiziwe kwakhona kwiqela iStandard Bank Proteas kwimidlalo yeT20I , walikhokhela ngendlela efanelekileyo ngebhola eqinisekise impumelelo kwiqela lakhe, bephumelela ngothinti abalithoba benebhola ezilishumi elinethoba ezishiyekileyo kumdlalo wesithathu nowokugqibela phakathi kwabo ne India eBangaluru ngeCawa.


iProteas ziwulawulile kakuhle lomdlalo betshotsha ngentla kwaye izakubanceda lempumelelo ukubheka phambili. Le yimpumelelo yokuqala yakhe uEnoch Nkwe engumqeqeshi weliqela kwaye naye uQuinton de Kock yimpumelelo yakhe yokuqala engumkhokheli walo eliqela na ngakumbi abobasazengobuso kweliqela.

Eyonanto ibinomtsalane kulomdlalo yindlela le alawule ngayo uDe Kock lamadoda ajulayo kwaye kuyacaca yena nomqeqeshi wakhe bayavisisana ngendlela abafuna ukudlala ngayo.

De Kock usebenzise amadoda amahlanu xa bejula eza over zintandathu zokuqala ze powerplay,apho aguqule kakuhle esebenzisana lamadoda ajula ibhola. India iyeyayiphumelela i-toss bakhetha ukuqhokra kuqala.


Abachongi benze inguqu enye ukusuka kumdlalo wesibini, bekhupha uAnrich Nortje bafaka uHendricks nojule ngendlela engumangaliso wagqiba namanani 2/14 kwii over zakhe ezine azinikiweyo exela amanani awabuya nawo kwa kulo unyaka kumdlalo phakthi kweProteas ne Pakistan apho wabuya namanani 4/14.


Lomfo wa kwa Hendricks kudala ekho kuwo omathathu amaqela eProteas kwaye uza nento eyahlukileyo ngoba ulinxele. Kagiso Rabada akaqalanga kakuhle kwi over yokuqala, uvuse imitsi elishumi elinesixhenxe kodwa ke wakwazi ukugqiba namanani 3/39.

Abanye abancomekayo kulomdlalo ngaba batswikila ibhola, Shamsi kwelakhe icala wenze kakuhle ukugqiba namanani 1/23 kwezakhe ezine iiover. Bjorn Fortuin kumdlalo wakhe wesibini ugqibe namanani 2/19.


Kuyacaca ukuba umfo wakwa De Kock uyayonwabela into yokuba ngumkhokheli nje ngendlela aqhokre ngayo kolukhupiswano. Umdlalo wanamhlanje uphele engaphumanga unkabi emile ku 79 esongeza kwimitsi elikhulu masumi amathathu ananye azenayo kwimidlalo emibini edlaliweyo. Uyile uyokufika kwitsi engapha kwewaka kwimidlalo ye T20I.


Temba Bavuma naye kwe lakhe icala uzibonakalisile kwabachongi, wasiphakamisa isandla sakhe xeshukweni enikwa ithuba lakhe lokuqala kwimidlalo ye T20I. Ukhawuleze kwakhona namhlanje wabuya nemitsi engamashumi amabini anesixhenxe (23 balls, 2 fours & 1 six). Lendima ayidlalileyo lomfo izakumnceda ukubheka phambili.


Beuran Hendricks ufumene imbasa ye Man of the Match , De Kock yena wafumana eye Man of the Series.


Proteas ngoku zizakudibana kwakhona ne India kwimidlao yovavanyo emithathu eqala ngomhla wesibini ku October kwaye lempumelelo yalomdlalo ibabeka kwindawo yesithathu ngoku kwitafile ye ICC T20I.