Rabada utsha zintambo

Standard Bank Proteas fast bowler Kagiso Rabada

Standard Bank Proteas fast bowler Kagiso Rabada

Ojula ngesantya kwiqela iStandard Bank Proteas uKagiso Rabada utsha zintambo xa kujongwe umdlalo vavanyo wokuqala oqala ngolwesine eGalle phakathi kwabo ne Sri Lanka. Lomfo ongungqa phambili kwitafile yabajulayo pha kwi ICC ebekhe wahlala ngaphandle ngenxa yomonzakalo emqolo kwinyanga ka April uphilile ngoku kwaye ubafuna apha othinti.

"Ndiziva ndisemandleni emva kwexesha elide ndingaphandle. Siwudlali umdlalo wokuzifudumeza ndazifumana iiover ezilishumi elinesibini kwaye ndilichithile nexesha elide kwi-nets ndijula, nanamhlanje bendikhe ndajula." utshilo uRabada ngolwesibini ese Galle.

Rabada uyaqala ukuya eSri Lanka kwaye unawo amava kwimeko zalapha kulamazwe ngoba ithuba lakhe lokuqala kweliqela walifumana ngo2015 eIndia. Wadlala imidlalo emithathu apho babebethwa kodwa asinomlibala uthinti wakhe wokuqala kulemidlalo ka Virat Kohli.

"Xa kusizwa kulamazwe kubanzima kwaba bajula ngesantya kodwa mna ndiyayiqonda kwelam icala ukuba funeka ndidlale eyam indima noba sidlala phi na." ucacisile uRabada.

"Ibhola akhonto iyenzayo apha lonto ithi umntu funeka asebenze ngendlela eyahlukileyo ukuchola othinti."

Rabada uhamba phambili kwabachole othinti ku2018 ukuzothi ga ngoku , othinti abangamashumi amathathu anesibhozo nge average ka 19.65. Uyewaqhuba kakuhle phakathi kwabo neAustralia wawongwa nge Player of the Series egqiba ngamanani ancumisayo (23 othinti nge average ka 19) waphinda emvakoko wawongwa nge SA Cricketer of the Year okwesibini.

"Into zakudala nezenzekayo ziyakunceda kwaye zikunika umdlalo wokubheka phabili, ngoku funeka ndiqale phantsi kwakhona ndizibonakalise." utshilo ngendima yakhe kwi season edlulileyo.