Du Plessis ufuna iqela lakhe lizithethelele ngomdlalo wabo

Standard Bank Proteas Test captain, Faf du Pessis,

Standard Bank Proteas Test captain, Faf du Pessis,

Umkhokheli weqela iStandard Bank Proteas, uFaf du Plessis, ufuna iqela lakhe lizithethelele ngomdlalo wabo kwaye wonke umntu azimisele xa bezakudibana ne Australia kumdlalo vavanyo we Sunfoil eBhayi kwibala iSt Georges Park ngolwesihlanu. Uthi beliqala bazakunyanzeleka badlale lamdlalo bawuqhelileyo obabeke kulendawo bakuyo ngoku.

"Ngumdlalo omkhulu kakhulu kuthi lo kwaye sivumelene ukuba masiyeke enye nenye ethe yenzeka ngaphandle sidlale umdlalo wethu ngaphakathi enkundleni. Kuyanyanzeleka siwuphumelele lomdlalo sibentanganya nalamadoda." utshilo ngolwesine eBhayi.

"Ndingumkhokheli weliqela nje wonke umntu uyayazi andiyenzi into yoku chukumeza amaqela esidibana nawo kwaye lonto ayizokuqala ngoku. Wonke umntu uyayiqonda ukubaluleka kwalimdlalo nokuziphatha kakuhle nangembeko kwaye yiyolonto sizayiyekele yonke sizinikele konke ngaphakathi enkundleni."

"Ndiwahloniphile onke amaqela esidibana nawo. Amaqela awasoze afane ngendlela abalilo kodwa zibakhona iimpawu ezivelayo xa uthelekisa, umzekelo ba uyajonga iNew Zealand ndingathi ikhona into esifana ngayo ngokwendlela esiziphatha ngayo ngaphakathi enkundleni nobubele esinabo siyazi phofu ukuba eyonanto ebalulekileyo yimpumelelo."

Umkhokheli uzakudlala umdlalo wakhe wamashumi amahlanu lonto imbeka apho bakhoyo ogxa bakhe uHashim Amla, Faf du Plessis, Vernon Philander, AB de Villiers no Morne Morkel. Lento izakumkhumbuza uDu plessis , nabanye abanamava, ngokubaluleka kwegalelo lwabo kulomdlalo ukuba bazakunika ithuba lokuphumelela.

"Ndingowokuqala ukuyivuma indima edlalwa ngamadoda anamava. Khange senze mahluko kumdlalo wokuqala yiyo lonto sibethiwe,asinokwazi ukuthembela kwaba basebatsha oko. Kuyanyanzeleka wonke umntu azenemitsi." utshilo.

iProteas zibuyela kwibala abalithandayo, abakabethwa kwelibala ukususela ngo 2007, bayibetha iAustralia ngo 231 ngo 2014 kwa kwelibala.

Umdlalo uyaqala ngentsimbi yeshumi.Match Broadcast Details

SuperSport 2 Channel 202 09h00 (CAT)


SABC 3 09h30

Radio 2000 10h00

Facebook - www.facebook.com/cricketsouthafrica

Twitter - OfficialCSA

Hashtags: #ProteaFire #SAvAUS