Du Plessis ulibeke ku Elgar ithemba

Standard Bank Proteas Test captain, Faf du Pessis,

Standard Bank Proteas Test captain, Faf du Pessis,

Xa imitshoba yehlile kuyanyanzeleka umkhokheli amengaphambili. Faf du Plessis ongumkhokheli we Standard Bank Proteas uthi ababaqhokrayo kuyanyanzeleka bakhe kwindlela alwe ngayo uElgar uyokufika kwikhulu kumdlalo ababethwe kuwo ngo 239 nongowesithathu phakathi kwalamaqela kwibala lase London iOval ngomvulo.

Elikhulu lika Elgar lelokuqala kweliqela kolukhupiswano kwaye lizakubanika umdla ukubheka phambili nangona beyazi ukuba amaNgesi ajule ngendlela ecwalileyo ukuzothi ga ngoku.

"uDean usibonisile kwanjalo wasikhumbuza indlela ekuqhutywa ngayo a uqhokra kwimidlalo yovavanyo. Ukwazile ukufunda isantya senkundla, wazithemba wathemba nendlela aqhokra ngayo. Siyathemba ngoku noko akhona amanye amakhulu azakuvela kwamanye amadoda." utshilo uDu Plessis emva komdlalo.

Du Plessis uvumile ukuba sibachanile isigulo esifunyenwe ngu Vernon Philander ngosuku lokuqala kodwa uthi zikhona ezincumisayo abazakungena nazo kumdlalo wokugqibela eOld Trafford eManchester ngolesihlanu.

"Izolo ndimbonile la KG (Kagiso Rabada) ndimaziyo, indlela le ajule ngayo ekunye noMorne Morkel ojule kakuhle kakhulu kolukhupiswano ukuzothi ga ngoku.Ephelele lamadoda ajulayo siyayazi ayingozi kwiqela lamaNgesi." utshilo uDu Plessis.

"Kwaba baqhokrayo ngu Dean otshotshe entle kwaye elikhulu libalulekile kuye nomdla wakhe ukubheka phambili kumdlalo wesine."

Elgar uhamba phambili kwabaqhokrayo kweliqela kolukhupiswano ukuzothi ga ngoku ngemitsi ayidibanisileyo engamakhulu amabini mashumi asibhozo anesithandathu ; zi-Half Century ezimbini nekhulu elinye apho kwaye uthe ubunzima kokuvula bumnika umdla xa ingaphathi enkundleni.

"Yayiliphupha lam ndisamangenja ukuba ngaphakathi enkundleni kugcwele ngabalandeli Ndilapha ngoku kwaye xa ndipha ngaphakathi enye nenye ndiyibeka bucala ngakumbi xa ndijongene nendoda ejula kakuhle enje ngo Ben Stokes."