Ewe lona ibala lincinci kodwa silapha ngoku - Morris

Chris Morris.

Chris Morris.

Amadoda ajulayo kwiqela le Standard Bank Proteas azongena kwinkundlaka abangayiqhelanga. Eden Park libala elincinci kwaye likhona icala elibambeigxinin phakathi ku ka 45-55m kodwa ke uImran Tahir yena uyalazi nje ngoba abanye bezakudlala umdlalo wabo wokuqala kwelibala ngolwesihlanu kumdlalo omnye we T20 International phakathi kwabo ne New Zealand.

Ingotyongotyo ejula ngesantya kwi Proteas uChris Morris ithethile ngemvula ekuthethwa ngayo ezakufika ngokuhlwa kwa ngolwesihlanu kodwa uthi lonto ayizojika indlela abazakuzilungiselela ngayo xa bengena kulomdlalo.

"Ndiyaqala ukuza eNew Zealand kwaye ndothuke nyani ufika kwethu kwelibala ngobuncinci kwalo. Kodwa ke leyo into siyiqhelila ngoba amabala awasoz'afane." utshilo uMorris ngolwesithathu eAuckland.

Morris ungena kulo umdlalo umtshoba uphezulu emva kokuchola othinti abane kumdlalo wesihlanu wosuku olunye phakathi kwe Proteas ne Sri Lanka kwi veki ephelileyo. Ugxininisile ngokubaluleka kwamalungiselelo ngoba ixesha lixeshile ngakumbi bengakhange badlale umdlalo we T20 wokuzifudumeza ngenxa yemvula.

"ndiyibona ngolunye mna uhlobo le yemvula into ngoba nditsho nbafumana ithuba lokuphumla khe ndingene nasejimini. Minintsi iimidlalo esiyidlalileyo kweziveki zidlulileyo noko eli ibilithuba lokuphumla." wongezile uMorris.

uvale ngelithi uMorris " kuzonyanzeleka silibale ngayo yonke enye into sijongane nalomdlalo. Ewe sidiniwe kodwa kudala siyazi ngolutyelelo kwaye ngoku sijongane nomdlalo wokuqala"

Zikhona iinkumbulo kwelibala, Proteas zabethwa ngothinti abane kumdlalo owandulela owokugqibela kwindebe yehlabathi ka 2015 kodwa ke banayo impumelelo kwimidlalo emibini ye T20 kwelibala. Umdlalo uqala ngentsimbi yesixhenxe ebusuku.